จังหวัดชลบุรี
นายนรินทร์ ตันติพิมลกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี จำกัด
 
 
 
จังหวัดจันทบุรี
นางจิตติมา ชวนะธิต
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด
 

 
 
จังหวัดกาฬสินธุ์
 นางอนงค์รัตน์ อังคะแสน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด
 
 
 
จังหวัดกาญจนบุรี
นายสุรพล ศีลอวยพร
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
 

 
 
จังหวัดนครราชสีมา
นายอมร มุ่งค้ำกลาง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครราชสีมา จำกัด
 
 
 
จังหวัดหนองคาย
นางนิชกานต์ บุญยรัตพันธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จำกัด
 

 
จังหวัดเชียงใหม่
นายสมเดช แสนใจ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรฮอด จำกัด
 
 
จังหวัดสุรินทร์
นางจุไรภัทร์ เรียบร้อย
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จำกัด
 

 

 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายสญชัย เชาวนะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังใหญ่ จำกัด
 
 
กรุงเทพมหานคร
นายพรชัย มีมาก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทีโอที จำกัด
 

 
จังหวัดราชบุรี
นายระพีพันธ์ มากสุข
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ศุภนิมิตบ้านคาราชบุรี จำกัด
 
 
จังหวัดร้อยเอ็ด
นายไพบูลย์ อินทร์งาม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด
 

 

 
จังหวัดลำพูน
นางปิยพร ถากาศ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด
 
 
จังหวัดสงขลา
นายประเจอะ สุมังคโล
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด 
 

 

 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายวิวัฒน์ไชย พีรวัทธึก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอยุธยา จำกัด
 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายธีระพงศ์ ดวงทอง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด
 

 
จังหวัดนครสวรรค์
นายบุญเนียม พ้นอ้น
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย  จำกัด
 
 
จังหวัดอุตรดิตถ์
นายบุญมี กาพิน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรลับแล จำกัด
 

 
จังหวัดปัตตานี
นายเฉลิม นิลจันทร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
 
 
จังหวัดสกลนคร
นายวันชัย พิลาจันทร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์การเกษตรกุดบาก จำกัด