นางดาริษา อร่ามเรือง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

สายตรงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2

กด Like สตท.๒

 
 

 

 

 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540

เป็นกฎหมายของประชาชนทุกคน เพื่อคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวสอบกระบวนการทำงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาตรการให้บริการข้อมูลฯ
กรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจำนวนมาก หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ หน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ โดยต้องแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย
 
 

ผู้จัดการสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
กรรมการสหกรณ์
 
 
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
แผนการจัดอบรม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
-----------------------------------------------------------------------------
เดือน
เรื่อง
๔ เมษายน ๒๕๕๗
โครงการพัฒนางานสอบบัญชีสู่มาตรฐานวิชาชีพ ณ ห้องประชุมแขวงการทาง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารหลังการอบรม หลักสูตร ผู้จัดการสหกรณ์ขั้นกลาง
  กลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี เดินทางมารัีบทราบประเด็นปัญหา สตท.2 (16/07/2557)
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี และคณะเดินทางมาพื้นที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC) และการโปรแกรมอิเลคทรอนิค : EWP
  สตท.๒ จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (04/07/2557)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 นำโดย นางดาริษา อร่ามเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สตท.๒ จัดประชุมซักซ้อม เรื่อง มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี (02/07/2557)
เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางดาริษา อร่ามเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่๒ เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อม เรื่อง มาตรฐานกระบวนการสอบบัญชี ณ ชาญชลรีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
อ่านทั้งหมด     
  อตส. ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดประเกียรติ ระดับประเทศ (28/07/2557)
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางดาริษา อร่ามเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
  สตส.นครนายก จัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง" (28/07/2557)
สตส.นครนายก โครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชีสามัคคีปรองดอง" โดยมีครูบัญชีอาสา และเครือข่ายครูบัญชีในพื้นที่จังหวัดนครนายก เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านนา จำกัด อ.บ้านนา จ.นครนายก
  สตส.ชลบุรี จัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง” (25/07/2557)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี นำโดย นางอัญชลี ฉัตรพรรณรังสี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี พร้อมทีมงาน ร่วมจัดโครงการสัมมนา "รวมพลคนทำบัญชี สามัคคีปรองดอง” ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อ่านทั้งหมด     ครูบัญชีดีเด่นระดับภาค ร่วมสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2556
การสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี 2556 เรื่อง "เกษตรกรปราดเปรื่องด้านบัญชี (Smart farmer)” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครูบัญชีดีเด่น ปี 2556 และครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ ปี 2548-2555 ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
<<
รายละเอียดประกอบภาพข่าว>>

สัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)(08/06/55)
เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดสัมมนาอาสาสมัคร เกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี) ระดับภาค ประจำปี 2555 ตามโครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สู่บัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความสามารถของครูบัญชี ให้มีทักษะด้านการ ถ่ายทอดความรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกร และกลุ่ม เป้าหมายในพื้นที่ได้อย่างมืออาชีพ
<<
รายละเอียดประกอบภาพข่าว>>

ครูบัญชีอาสาศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน (09/05/55)
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 ข้าราชการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ร่วมต้อนรับคณะครูบัญชี(อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี)ทั่วประเทศ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ประมาณ 200 คน เข้าศึกษาดูงาน ระบบนิเวศน์และความสวยงามของสัตว์น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน จังหวัดชลบุรี
<<
รายละเอียดประกอบภาพข่าว>>

 

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก


กลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด จัดเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเสน่ห์มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนปีละหลายล้านคนทุกปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีกิจกรรมและบริการอันเพียบพร้อม อีกทั้งมีภูมิประเทศผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนกลางของภาค ส่วนทางด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ชายทะเล และหมู่เกาะอันสวยสดงดงาม ถึงขนาดมีการตั้งฉายาให้เป็น สวรรค์แห่งทิศบูรพา เลยทีเดียว

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก

 


นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข่าวด่วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระบบอินทราเน็ตกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ระบบสารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2555
ระบบสารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2554

 
 
 
« กรกฎาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
บทความที่น่าสนใจ
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการกรมตรวจฯ
::Link วาไรตี้ ::
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพาราCAD Conference๙๙๙โปรแกรมบัญชีของดี ๑๐ ภาคสหกรณ์ดีๆทำบัญชีเป็นปัจจุบัน
Clipping Online ข่าวเช้านี้ วารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์สายตรงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผลงานรัฐบาล
สายตรงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เลขที่ 4/5 ถนนสุรศักดิ์2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3832 1045 : โทรสาร 0 3832 2865: Hotline 30489
E-mail address : auddiv2@cad.go.th