นางสาวนิรมล แสงทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
 

 เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

แผนการจัดอบรม สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒
----------------------------------------------------------
วันที่ เรื่อง
26-28 ธันวาคม 2559
โครงการยกระดับชั้นการควบคุมภายในแก่สหกรณ์
หลักสูตร โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี (กลุ่มพร้อมใช้ IT)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
  สัมมนาคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ (27/12/2559)
นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานการสัมมนาคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยนวัตกรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงในการสอบบัญชีสหกรณ์ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมรัตนปุระ บีช รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี
  อบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ (23/12/2559)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทสำหรับเจ้าหน้าที่ (กลุ่มพร้อมใช้ IT) ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ จำนวน 28 คน การอบรมในครั้ง นี้ นางสาวอัมพร คูสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (GL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการทำงานบัญชี
  โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ (20/12/2559)
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จัดการอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ซึ่งอยู่ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ โดยมีนางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ ผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 และ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
อ่านทั้งหมด     
  สตส.ตราด ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่มีข้อบกพร่อง (16/09/2559)
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด เข้าร่วมประชุม คณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริต ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 1 จังหวัดตราด
  สตส.ตราด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์" (15/09/2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ร่วมเป็น วิทยากรให้ความรู้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ทำบัญชีสหกรณ์" โดยมีนายอนุรัตน์ เลื่อนลอย สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธาน เปิดโครงการ ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
  สตส.ชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชี (08/09/2559)
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นางพิมพา อนันต์กีรติการ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูบัญชี” ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ชุมชนบ้านคลองน้ำเป็น อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอะโลฮ่า ซันเซ็ท โฮมสเตย์ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
อ่านทั้งหมด     
  ประชุมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาค เรื่อง "การขับเคลื่อนครูบัญชีระดับภาค” (21/09/2559)
นางสาวนิรมล แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีระดับภาค เรื่อง "การขับเคลื่อนครูบัญชีระดับภาค” โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี(ครูบัญชี)ระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการฯ และหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน 2559 ณ เค ปาร์ค รีสอร์ท อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  คณะครูบัญชีในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดและประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 (25/07/2559)
ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559คณะครูบัญชีในพื้นที่สตท.2 ร่วมพิธีเปิดและประชุมสัมมนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ
  ครูบัญชี สตท.2 ศึกษาดูงาน จังหวัดนครนายก (08/05/2559)
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ได้นำอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือครูบัญชีอาสา ที่เข้าประชุมสัมมนาเรื่อง "นักเกษตรยุคใหม่ กลไกครูบัญชีอาสา พัฒนาภาคเกษตรไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
อ่านทั้งหมด     
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
  ของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีคู่มือบริการประชาชน จำนวน 2 คู่มือดังนี้
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลสหกรณ์ กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...
     คู่มือการพิจารณาอนุมัติงบดุลกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมใหญ่ไม่ครบองค์ประชุม รายละเอียดคู่มือ...กลุ่ม 4 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด จัดเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งมีเสน่ห์มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมาเยือนปีละหลายล้านคนทุกปี เนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีกิจกรรมและบริการอันเพียบพร้อม อีกทั้งมีภูมิประเทศผสมกลมกลืนกันหลายรูปแบบ มีทั้งภูเขา ป่าไม้ และทรัพยากรสัตว์ป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ทางตอนกลางของภาค ส่วนทางด้านทิศใต้และตะวันตกเป็นปากแม่น้ำ ป่าชายเลน ชายทะเล และหมู่เกาะอันสวยสดงดงาม ถึงขนาดมีการตั้งฉายาให้เป็น สวรรค์แห่งทิศบูรพา เลยทีเดียว

เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก
เปิดประตูสู่ภาคตะวันออก

  
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10

 
« มกราคม 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมดวารสารกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 เลขที่ 4/5 ถนนสุรศักดิ์2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
 
โทรศัพท์ 038 321 045 โทรสาร 038 322 865